“Đời sống có động năng bên trong chính nó; nó hướng đến sự phát triển,