Tôi biết mình muốn làm gì, nhưng tôi không biết làm cách nào để có