Vào buổi sáng, kể cả ngày cuối tuần, điều gì đã giúp bạn bước ra