“ HÀNH TRÌNH NGHÌN BƯỚC ĐỀU BẮT ĐẦU BẰNG MỘT BƯỚC CHÂN”… KHỞI ĐỘNG… “1,2..3,4..5,6..7,8…”